Política de privacidade

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

Identidade: Pablo Feijóo Pascual (CIF 44480223V) e Christian Lens Durán (CIF 34287481R)
Teléfono:
(+34) 610 96 80 28
Correo electrónico: info@leceraudiovisual.com

QUE É UN DATO PERSOAL?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?
 • Datos identificadores, nome, apelidos, etc.
 • Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico, número de teléfono fixo, número de teléfono móbil, etc.
 • Datos electrónicos: dirección IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accede ao Sitio Web, datos de navegación, actividade no Sitio Web.

No caso dos menores de 14 anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais. En ningún caso se recompilarán do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Vostede garante ser maior de 14 anos. Se ten constancia ou sospeita que conta con datos persoais de menores de idade, por favor, póñase en contacto con nós a través do correo electrónico: info@leceraudiovisual.com.

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladar ao interesado, titular de ditos datos, a información contida na presente Política de privacidade, eximindo a LECER AUDIOVISUAL de calquera responsabilidade neste sentido. Non obstante, LECER AUDIOVISUAL poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan conforme á normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste portal Web / RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos…) son propiedade de LECER AUDIOVISUAL. Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamiento, total o parcial, require o previo e expreso consentimento por escrito.

Os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos e demais elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de LECER AUDIOVISUAL sen que poda entenderse que o acceso á web atribúa ningún dereito sobre as mesmas. En ningún caso se entenderá que, polo acceso a este portal web, o usuario obteña licencia ou autorización para a utilización, más alá do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes no portal web nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. Salvo autorización expresa por escrito, non se permiten enlaces técnicos desde páxinas de terceiros que dean acceso directo ás páxinas de LECER AUDIOVISUAL. Este portal web pode conter dispositivos técnicos de enlace(s) a páxinas externas sobre as cales LECER AUDIOVISUAL non se responsabiliza en ningún caso, nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado con ditas páxinas ou o seu acceso.

INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Mediante a lectura da presente Política de privacidade, o usuario queda informado sobre a forma en que, recompila, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do sitio web, así como os propios da súa conexión e navegación a través do Sitio Web (en adiante, a “navegación”) e aqueles outros datos que poida facilitar nun futuro a través de Contrato ou calquera outro medio habilitado. O Usuario debe ler con atención esta Política de privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela para facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais, ou os de terceiros, a LECER AUDIOVISUAL.

Unicamente estará obrigado a proporcionar os datos persoais que sexan necesarios para que poida prestarlle os servizos ou poñer á súa disposición as funcionalidades do Sitio Web que vostede solicitara.

En cumprimento do disposto polo Regulamento Europeo UE de Protección de Datos de Carácter Persoal, 2016/679, informámoslle que LECER AUDIOVISUAL conta con presencia y vínculo en Redes Sociais: Facebook, etc. e lles da uso para manter informados aos seus clientes dos produtos, servizos e novidades, así como plataforma de inscrición, por todo isto informámoslle que:

Os datos recollidos mediante ditas redes sociais son tratados conforme aos requisitos legais esixidos no Regulamento UE de Protección de Datos. Se vostede considera interesante ser o noso FAN/SEGUIDOR neste tipo de redes sociais, saiba que por seguirnos vostede está cedendo os seus datos a ditas plataformas e deberá, por isto, coñecer e aceptar o uso que estas plataformas fan dos seus datos. Se desexan deixar de recibir dita información ou que eses datos sexan cancelados, podes darte de baixa como seguidor dos nosos perfís nestas redes. Ademais, os seguidores en redes sociais poderán exercer os dereitos que a Lei lles confire, se ben, posto que ditas plataformas pertencen a terceiros, as respostas aos exercicios de dereitos por parte de LECER AUDIOVISUAL quedarán limitadas polas funcionalidades que permita a rede social de que se trate, polo que recomendamos que antes de seguir os nosos perfís en redes sociais revises as condicións de uso e políticas de privacidade das mesmas.

Así mesmo, indicámoslle que LECER AUDIOVISUAL non tratará os seus datos para outro fin que non sexa única e exclusivamente o consentido polo usuario e aceptado, cumprindo desta forma o principio de calidade disposto na normativa de Protección de Datos.

Os datos do usuario serán conservados durante o prazo necesario para o cumprimento de cada finalidade ou ata que o usuario solicite a súa baixa a LECER AUDIOVISUAL, se opoña, solicite o seu dereito a portabilidade ou revoque o seu consentimento.

PARA QUE UTILIZAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? FINALIDADES E BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO.

En xeral, os datos persoais que nos proporciona e que obtemos de vostede utilízanse para procesar as súas solicitudes e transaccións, para proporcionarlle un servizo de alta calidade e para informarlle sobre oportunidades que cremos que serán do seu interese.

As finalidades específicas para as cales tratamos os seus datos persoais detállanse a continuación:

 • Para proporcionarlle información solicitada por vostede, incluídos orzamentos de produtos e servizos. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
 • Para darlle de alta como cliente, procesar as súas transaccións, xestionar a relación contractual con vostede, darlle acceso a área de cliente, remitirlle a información pertinente sobre produtos e servizos, facturación, cobros e pagos, procesar as transaccións e métodos de pago e calquera comunicación de servizo ou relacionada co seu contrato e transaccións. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é, en caso de tratarse dun cliente, a execución do contrato de prestación de servizos.
 • Se presta o seu consentimento, coa finalidade de remitirlle comunicacións comerciais dos nosos produtos e servizos, facerlle chegar as nosas publicacións, enquisas de opinión, información promocional e publicitaria, e recomendacións de produtos e servizos propios e de terceiros, por teléfono, correo postal, correo electrónico, SMS e MMS. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
 • Para garantir a seguridade do noso Sitio Web e da información. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo en proporcionar un entorno seguro e evitar danos aos sistemas e á información dos seus usuarios, así como o acceso non autorizado e o uso indebido dos mesmos.
 • En caso de que recibamos currículos a través deste medio, procederemos a almacenalos nos nosos soportes durante un tempo non superior a un ano. Unha vez transcorrido este tempo procederemos a cancelar eses datos.
 • Utilizamos, previo consentimento expreso, as fotos, vídeos, etc. para compartir en Redes Sociais creadas en plataformas externas.
 • Polo que se refire ás finalidades do uso das cookies, consulte a Política de cookies. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é seu consentimento.

Cando a base do tratamento sexa o consentimento, vostede poderá revocalo en calquera momento enviándonos unha comunicación a info@leceraudiovisual.com, indicando a súa dirección a efectos de comunicacións e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Teña en conta que recibir información comercial non é esencial para manter a relación que temos con vostede. Se prefire non recibir comunicacións comerciais, poderá informarnos en calquera momento polas vías indicadas ou ben darse de baixa no enlace que se facilita a estes efectos nas comunicacións comerciais por correo electrónico que reciba ou, se as comunicacións se remiten por outros medios, a través do procedemento que se indique a estes efectos. Non se realizarán perfís para uso comercial.

CON QUEN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos do usuario poderán ser comunicados a:

 • Para fins administrativos internos e/ou para as finalidades anteriormente indicadas.
 • Provedores para o axeitado cumprimento das obrigacións legais e/ou das finalidades anteriormente indicadas.
 • Autoridades competentes, xuíces e tribunais: poderá comunicar os seus datos persoais cando a cesión estea autorizada por lei ou sexa necesaria para dar cumprimento a unha obrigación legal.

Os destinatarios indicados no presente apartado poden encontrarse situados dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, encontrándose neste último caso debidamente lexitimadas as transferencias internacionais de datos.

QUE MEDIDAS APLICAMOS PARA MANTER SEGUROS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

LECER AUDIOVISUAL adopta as medidas técnicas e organizativas axeitadas de conformidade coa normativa vixente para protexer os seus datos persoais contra calquera uso indebido, destrución, perda, modificación accidental ou ilícita, divulgación ou acceso non autorizado, incluídas as necesarias para tratar calquera sospeita de violacións de datos. O sitio web dispón dun sistema de permisos, mediante usuario e contrasinal, mediante o cal só os usuarios autorizados poderán acceder á plataforma. LECER AUDIOVISUAL non utilizará en ningún momento esa información para ningún uso distinto do seu mantemento, a xestión da relación comercial con vostede, así como da prestación dos servizos dispoñibles na mesma.
Vostede comprométese a conservar e utilizar o nome de usuario coa dilixencia debida. O uso do contrasinal é persoal e intransferible, non estando permitida a cesión, nin sequera temporal, a terceiros. Neste sentido, vostede deberá adoptar as medidas necesarias para a custodia do contrasinal, evitando o uso do mesmo por terceiros.

Se ten coñecemento ou sospeita do uso do seu contrasinal por terceiros ou de que se pode estar producindo un uso indebido de datos persoais ou un acceso non autorizado aos mesmos, pregamos que nolo faga saber á maior brevidade.

CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos do usuario serán conservados durante o prazo necesario para o cumprimento de cada finalidade ou ata que o usuario solicite a súa baixa, se opoña, solicite o seu dereito de supresión, a portabilidade ou revoque o seu consentimento.

Despois serán bloqueados, salvo que a lei requira ou permita un período de conservación máis longo (por exemplo, para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións), en cuxo caso se conservarán debidamente bloqueados durante o tempo necesario antes de proceder á súa eliminación.

CALES SON OS SEUS DEREITOS RESPECTO AO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

De conformidade coa normativa aplicable, vostede ten unha serie de dereitos en relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos nos que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais recollidos
 • Solicitar a rectificación de aqueles datos erróneos ou que sexa necesario actualizar
 • Solicitar a supresión dos seus datos
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Opoñerse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos datos
 • Dereito a revocar o consentimento
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control: www.agpd.es.

Poderá exercitar os seus dereitos enviándonos unha comunicación a info@leceraudiovisual.com acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

gl_ESGalego