Aviso legal

TITULARIDADE DO SITIO WEB

O dominio www.leceraudiovisual.com é titularidade de Pablo Feijóo Pascual (con CIF 44480223V) e Christian Lens Durán (con CIF 34287481R), titulares dos dereitos de propiedade intelectual sobre a Web e os seus contidos, sen prexuízo dos dereitos lexítimos de terceiros.

TERMOS E CONDICIÓNS

O usuario accede voluntariamente a este sitio web. O acceso e navegación neste sitio web implica aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O mero acceso non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre LECER AUDIOVISUAL e o usuario.
O aviso legal e/ou as condicións dos servicios prestados a través do presente sitio web poderán sufrir modificacións de calquera tipo cando LECER AUDIOVISUAL o considere axeitado ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos futuros. Estas modificacións serán notificadas convenientemente, sendo válidas dende a súa publicación neste sitio web (salvo manifestación en contrario).

PRODUTOS E/OU SERVIZOS

LECER AUDIOVISUAL ofrece determinados servizos/produtos aos usuarios, sometidos aos termos e condicións indicados no presente sitio web, debendo o usuario ler con atención as condicións que se apliquen a cada servizo, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, do cumprimento do expresado no Aviso legal.

CONTIDOS

LECER AUDIOVISUAL realiza os máximos esforzos para evitar erros nos contidos que se publican no sitio web. Todos os contidos que se ofrecen a través do sitio web encóntranse actualizados, reservándose LECER AUDIOVISUAL a facultade de poder modificalos en calquera momento. LECER AUDIOVISUAL non se responsabiliza das consecuencias que poidan derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que poidan aparecer neste sitio web.
LECER AUDIOVISUAL ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos ou sitios de Internet que se encontran fóra do presente sitio web. A presencia destes enlaces no sitio web teñen unha finalidade informativa.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Non se garante que os servizos do sitio web sexan ininterrompidos, oportunos, seguros ou libres de erro, nin se ofrece ningunha garantía con respecto aos resultados que se poidan obter do uso dos servizos ou da precisión ou fiabilidade de calquera información obtida. Non se controlan, nin se fan propios, nin se garante a exactitude, calidade, veracidade, fiabilidade ou idoneidade das informacións e servizos facilitados ou prestados por terceiros a través do sitio web. De igual forma, non controla e non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos nos contidos ou servizos facilitados ou prestados por terceiros a través do sitio web.
LECER AUDIOVISUAL tampouco se responsabiliza do contido dos sitios web aos que enlaza fóra da súa páxina. Tampouco será responsable de calquera dano ou perda que poida xurdir pola conexión ou polo uso de calquera contido, produto ou servizo dispoñible nos sitios web aos que se dirixan os enlaces. LECER AUDIOVISUAL non pode garantir a dispoñibilidade e o correcto funcionamento dos enlaces a outros sitios web.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este sitio web e os contidos que alberga encóntranse protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual. Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do portal, se non se ten a autorización do titular dos correspondentes dereitos ou se encontra legalmente permitido. O acceso ao sitio web non supón en ningún caso a adquisición por parte dos usuarios de dereito de propiedade algún sobre os contidos que figuran no mesmo.
As referencias a marcas comerciais ou marcas rexistradas ou signos distintivos, xa sexan titularidade de LECER AUDIOVISUAL ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de LECER AUDIOVISUAL ou os seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa, o acceso ou uso do portal e/ou dos seus contidos confire ao usuario dereito algún sobre as marcas, logos e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

NAVEGACIÓN E SEGURIDADE

LECER AUDIOVISUAL realiza os máximos esforzos para garantir que a navegación a través deste sitio web se realice nas mellores condicións. LECER AUDIOVISUAL non se fai responsable por calquera tipo de prexuízo sufrido polos usuarios polo uso de navegadores ou versións distintas dos navegadores para os que foi deseñado este sitio web.
LECER AUDIOVISUAL non garante, nin se responsabiliza de que o acceso a este sitio web sexa ininterrompido ou se encontre libre de erro. En ningún caso LECER AUDIOVISUAL será responsable polos prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e o uso deste sitio web.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Os termos e condicións que rexen este web site, así como as relaciones que puideran derivarse, están protexidas e quedan suxeitas á lexislación española.

TERMOS E CONDICIÓNS DE USO

LECER AUDIOVISUAL resérvase o dereito de suspender ou cancelar o acceso no caso de que se utilice para incumprir calquera lei aplicable ou as normas de uso habituais en internet, ou ben se o seu dominio se utiliza en relación con unha actividade ilegal, así como se se recibe notificación nese sentido emitido por unha autoridade competente ou nos demais supostos contemplados pola lexislación vixente.
Os usuarios, na utilización do sitio web e dos servizos vinculados ao mesmo, deberán respectar as seguintes obrigacións:

  • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ou a través de calquera dos servizos vinculados ao mesmo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico que sexa susceptible de causar danos no sitio web, en calquera dos servizos vinculados ao mesmo ou en aqueles equipos, sistemas ou redes do titular do dominio, de calquera usuario, dos seus provedores ou, en xeral, de calquera terceiro, ou que de outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento do mesmo.
  • Non destruír, alterar, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do titular do dominio, dos seus provedores ou de terceiros.
  • Non utilizar os contidos e en particular a información obtida a través do sitio web para remitir publicidade, enviar mensaxes con fins de venda ou con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.
  • Deberán absterse de eludir ou manipular aqueles dispositivos técnicos establecidos, xa sexa no sitio web, en calquera dos servizos ou en calquera dos materiais, elementos ou información obtidos a través do mesmo, para a protección dos seus dereitos.
  • Deberán absterse de suprimir os signos identificadores dos dereitos (de propiedade intelectual, industrial ou calquera outro) do titular do dominio ou dos terceiros que figuren no sitio web e en cada un dos diversos servizos ofrecidos a través del.
  • Absteranse de realizar calquera actuación que puidera resultar nunha desviación de tráfico do sitio web.
gl_ESGalego